หน้าแรก ข่าวการศึกษา มาแล้ว..!! ข้...

  มาแล้ว..!! ข้อสอบ NT 2559 พร้อมเฉลย

  6423
  แบ่งปัน

  แบบทดสอบ โครงสร้าง และเฉลย
  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

   ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
  ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
  ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
  โครงสร้างและเฉลย

  ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
  ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
  ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
  โครงสร้างและเฉลย

  ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
  ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
  ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
  โครงสร้างและเฉลย

  ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
  ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
  ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
  โครงสร้างและเฉลย

  ► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
  โครงสร้างข้อสอบ
  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
  ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
  แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
  เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=