หน้าแรก ข่าวการศึกษา กรมบัญชีกลางแ...

  กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนส่วนราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

  147
  แบ่งปัน

  กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

  รายละเอียดหนังสือ   mof0405.3_C83_15.03.2560

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=