เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

717
เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

เอกสารประกอบการประชุมแถลงข่าว เรื่องการเสนอโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อให้ครูได้เลือกพัฒนา

วันที่ 13 มีนาคม 2560
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครฯ

แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาครู
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDF)
(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (WORD)
(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงาน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=