ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด”เอกสารคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา” และ “หนังสือคู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้จากลิ้งค์นี้ค่ะ [sociallocker] https://drive.google.com/…/fo…/0B2IuV9iNx1puMTBDaUMzaHBQQnM…[/sociallocker]

กลุ่มงานหลักสูตรและวิธีสอน
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักการศึกษา

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=