หน้าแรก ข่าวการศึกษา การบริหารราชก...

  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  500
  0

  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559)  
                      <คลิกตามรายชื่อ 76 จังหวัด>

  2. คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
     (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  3. ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
     (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
     (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  5. 
  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
  ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
     (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)
                       
  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  7. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/1 
  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)                      <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  8.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 3 / 2559 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
  )
                      
  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                            
  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  9.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/2 
  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
   (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)                     <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  10. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24
  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  11. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25
  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น   

  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  12. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1440/2559 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง
    ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

    (ลงนาม ณ วันที่ 11
    ตุลาคม 2559)                     <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  13. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือ
    หรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย
  การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ
  หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากร
  ทางการศึกษา ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.

    
  (ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  14. คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
                                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  15. (Update)คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
    (ลงนาม ณ วันที่ 21
   ตุลาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  

  16. คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน
  การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
                                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  17. หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
  และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559
      <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  ศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  21. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                         <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>      

   

  22. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                         <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  23. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
                         <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

   

  เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้

  1. กระบี่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 2. กาญจนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  3. กาฬสินธุ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 4. กำแพงเพชร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  5. ขอนแก่น < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 6. จันทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  7. ฉะเชิงเทรา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 8. ชลบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  9. ชัยนาท < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 10. ชัยภูมิ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  11. ชุมพร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 12. เชียงราย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  13. เชียงใหม่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 14. ตรัง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  15. ตราด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 16. ตาก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  17. นครนายก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 18. นครปฐม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  19. นครพนม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 20. นครราชสีมา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  21. นครศรีธรรมราช < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 22. นครสวรรค์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  23. นนทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 24. นราธิวาส < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  25. น่าน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 26. บึงกาฬ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  27. บุรีรัมย์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >> 28. ปทุมธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>>
  29. ประจวบคีรีขันธ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 30. ปราจีนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  31. ปัตตานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 32. พระนครศรีอยุธยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  33. พะเยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 34. พังงา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  35. พัทลุง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 36. พิจิตร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  37. พิษณุโลก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 38. เพชรบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  39. เพชรบูรณ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 40. แพร่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  41. ภูเก็ต < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 42. มหาสารคาม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  43. มุกดาหาร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 44. แม่ฮ่องสอน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  45. ยโสธร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 46. ยะลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  47. ร้อยเอ็ด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 48. ระนอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  49. ระยอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 50. ราชบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  51. ลพบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 52. ลำปาง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  53. ลำพูน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 54. เลย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  55. ศรีสะเกษ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 56. สกลนคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  57. สงขลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 58. สตูล < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  59. สมุทรปราการ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 60. สมุทรสงคราม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  61. สมุทรสาคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 62. สระแก้ว   << คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  63. สระบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 64. สิงห์บุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  65. สุโขทัย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 66. สุพรรณบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  67. สุราษฎร์ธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 68. สุรินทร์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  69. หนองคาย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 70. หนองบัวลำภู < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  71. อ่างทอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 72. อำนาจเจริญ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  73. อุดรธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 74. อุตรดิตถ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
  75. อุทัยธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 76. อุบลราชธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >

   

  —————————————————————————————————————

  1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  4) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/259
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  6) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  7) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  8) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  10) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  11)  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 670/2559 
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
  (ลงนาม ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  12) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.569/2559 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
   
  13) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559
  เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  14) หนังสือ ที่ ศธ 0201/4432
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  15) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  16) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาค
  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  17) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  18) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/1  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็น
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  19) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 3/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  20 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/2  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                   
  (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  21 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
   
  22 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25 เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  23 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ สป. 1440/2559  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทน
  ข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  24 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย ารกำหนดวิทยฐานะ
  หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.
  (ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559)    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  25  คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  26 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  
  27 คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูป
  การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  28 หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
   และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  29 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 9/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
  สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559

  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  30 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  31 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  32 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  33 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  34 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-