หน้าแรก ข่าวการศึกษา คุรุสภาเปิดรั...

  คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

  16
  0

  ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
  ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่
  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์
  และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน
  การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
  ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

  1.  ควรเปิดให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่มิใช่ด้านการบริหารการศึกษา  สามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
  2.  ควรเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  จัดทำเป็น (ร่าง ข้อบังคับ
  คุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ….  โดยยังคงยึดหลักการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  จะต้องเป็นผู้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนดจึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
  เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว  มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยผลิต  หน่วยใช้  และผู้รับบริการทางการศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
  การพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป   ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ขัอบังคับฯ  และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่วันที่  23 – 29 พฤศจิกายน  2559

  ร่าง-ข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่2

  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขฯ.pdf

  ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

   

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-