หน้าแรก เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

เร่งคลอดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

ปิดโหมดสีเทา