หน้าแรก ข่าวการศึกษา แผนพัฒนาการศึ...

  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  5839
  0

  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  pic_181059

   1. ปกแผน 12.pdf
   2. คำนำ สารบัญ.pdf
   3. บทสรุปผู้บริหาร.pdf  
  4. ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

   5. ส่วนที่ 2 บริบท.pdf
   6. เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์.pdf
   7. ส่วนที่ 3 ผลดำเนินงาน.pdf
   8. ส่วนที่ 4 สาะสำคัญของแผนพัฒนา สป..pdf
   8.1 ผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ2.pdf
   9. ส่วนที่ 5 แปลงแผนสู่ปฏิบัติ ฉ.ที่ 12 (14 ก.ย. 59).pdf
   10. ภาคผนวก.pdf
   11. อักษรย่อ.pdf
   12. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
  13. Image.jpg
  13.1 Image (2).jpg
  14. คณะผู้จัดทำ.pdf

  ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-