ข่าวการศึกษา

ดันน.ศ.เข้าประเมินคุณวุฒวิชาชีพ พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานกลุ่มอาเซียน

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กล่าวตอนหนึ่งในงานสัมมนา “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ” ร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้แต่ละภาคส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ไม่ถูกต้องตรงกันนัก และยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเองได้อย่างไร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสมให้กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเอง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์ประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้านรศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กล่าวว่า การทำงานระหว่างภาคการศึกษากับสคช. มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นและ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ แม็กคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ การให้บริการสปา การท่องเที่ยวโรงแรม อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม มุ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพและเข้ารับการประเมิน และการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการประเมินการสอบ คุณวุฒิวิชาชีพระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ให้กับบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ จำนวน 310,000 คน เพื่อยกระดับกำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้

ที่มา : ข่าวสด

แสดงความเห็น