หน้าแรก ข่าวการศึกษา ชูเสมอภาค-จัด...

  ชูเสมอภาค-จัดศึกษาให้เด็กพิเศษ

  121
  แบ่งปัน

  นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในการเปิดแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ 21 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับและทุกระบบ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการคัดกรอง การประเมินความสามารถพื้นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเพื่อให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีความพร้อมในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบาย ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษŽ

  สำหรับแนวทางการดำเนินงานคือ จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จัดการศึกษาแบบเรียนรวม และจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558

  โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  ที่มา : ข่าวสด

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-