หน้าแรก ข่าวการศึกษา วธ.เร่งดันยุท...

  วธ.เร่งดันยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อปลอดภัย

  62
  แบ่งปัน

  ปลัด วธ.เผยร่างยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5 ปี 2560-2565 พัฒนาผู้ผลิตสื่อคุณภาพ สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนใช้สื่อสร้างสรรค์ พร้อมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ

  วันนี้(29 ส.ค.)ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยฯระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560–2565 โดยกำหนดทิศทาง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกสาธารณะ 2. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมการใช้สื่อเชิงสรรค์สร้าง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ และสนับสนุนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษา 3.ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ โดยจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กฎหมาย นโยบาย กลไกการทำงานเชิงบูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกจังหวัด 4. ด้านการรณรงค์กระแสสังคม เน้นสร้างความตระหนักร่วมถึงการบริโภคสื่อ โดยพัฒนาโครงสร้างด้านการสื่อสารสาธารณะ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนสนับสนุนทุกช่องทางในการรณรงค์ และ 5.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เข้มแข็ง

  ปลัดวธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์แล้วเห็นตรงกันว่าควรปรับเพิ่มเติมในบางประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งปรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เจาะจงเฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่จะต้องครอบคลุมถึงผู้ใหญ่ด้วย เนื่องจากสื่อในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย ที่สำคัญยุทธศาสตร์ในภาพรวมจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จึงให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว และนำกลับมาเสนอใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้….

  ที่มา : เดลินิวส์

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=