หน้าแรก ข่าวการศึกษา ปรับปรุงหลักเ...

  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

  868
  แบ่งปัน

  เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

  ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งในพื้นที่ปกติ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพฐ. (ว 19/2557 และ ว20/2557) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  ข้อความเดิม
  ตาม
  19/2557 และ ว20/2557

  กำหนดใหม่

  หลักเกณฑ์

  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

  หลักเกณฑ์

  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

  ทั้งนี้ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ กศจ. ไม่มีผลให้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่เดิมถูกยกเลิก และให้อายุการขึ้นบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเหลือเท่ากับอายุการขึ้นบัญชีที่กำหนดไว้เดิม

  หลักสูตร

  กลุ่มทั่วไป (คะแนน 300 คะแนน)

  ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (200 คะแนน)
    1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
    2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100คะแนน)

  ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
    2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

  หลักสูตร

  กลุ่มทั่วไป (คะแนน 350 คะแนน)

  ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (250 คะแนน)
    1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
    2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
    3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (100คะแนน)

  ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
  – กำหนดเหมือนเดิม –

  กลุ่มประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 250 คะแนน)

  ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
    1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
    2. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (50 คะแนน)

  ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (150 คะแนน)
    1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)
    2. สัมภาษณ์ (50 คะแนน)

  กลุ่มประสบการณ์ (คะแนน 300 คะแนน)

  ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
    1. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (50 คะแนน)
    2. สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน)
    3. ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (50คะแนน)

  ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (150 คะแนน)
  – กำหนดเหมือนเดิม –

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-