หน้าแรก ข่าวการศึกษา แจ้งผลการพิจา...

  แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  133
  แบ่งปัน

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

  p13763800721

  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2184 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

  แบบรายงานขอใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย เสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  แบบรายงานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

  ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=