หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประเมินคุณภาพ...

  ประเมินคุณภาพภายนอกแบบใหม่

  1182
  แบ่งปัน

  นายคมศร วงษ์รักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร สมศ. เข้าหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลัก เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแบบใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

  WU6A1414

  รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า สมศ.ได้มาเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ โดยมีสาระสำคัญ คือ จะต้องไม่เน้นเอกสาร สอดคล้องตามบริบทและพัฒนาการของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

  ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกัน เห็นตรงกันว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกแบบใหม่ จะเหมือนการตรวจเลือดสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการจับผิด แต่ผู้ประเมินจะเข้าไปช่วยสถานศึกษาผู้รับการประเมินอีกทางหนึ่งด้วย แต่การหารือครั้งนี้ยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดและวิธีการประเมิน เพียงแต่เห็นชอบร่วมกันในหลักการ คือ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินจะต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันก่อน

  ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกในปีแรกนี้ สมศ.ต้องกลับไปก่อน เพราะกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมไปให้ สมศ.ทำการประเมินใน 2 ประเภท คือ สถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน และสถานศึกษาที่ต้องการตรวจเลือด ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. มีความพร้อมรับการประเมินในปีนี้แล้ว ส่วนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังแต่งตัวไม่เสร็จ เพราะหัวข้อตัวชี้วัดแต่ละ Level จะต้องมีความแตกต่างกันตามแต่ละขนาดของโรงเรียน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในปีนี้ก็จะยังไม่มีการประเมินภายนอกเช่นกัน เพราะต้องรอให้แต่งตัวเรียบร้อยก่อน เนื่องจากยังมีตัวบ่งชี้ที่ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ยืดหยุ่น

  ทั้งนี้ สมศ.จะนำผลการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมศ. ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือในรายละเอียด แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

  ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=