ข่าวการศึกษา

“กรมบัญชีกลาง”จัดเต็ม เพิ่มเงินค่าเทอมลูกราชการ

กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนทุกระดับชั้น เหตุเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนใหม่ให้บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิ ปรับเพิ่มขึ้นในทุกระดับการ ศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่เป็นผู้มีสิทธิได้เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่ปีการศึกษา 59 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาท, ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 13,700 บาท และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท

ขณะที่ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตาม ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 13,600 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 13,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 15,800 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 16,200 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 4,800 บาท, ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,200 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3,300 บาท, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3,200 บาท

สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่ เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละ ไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย.

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ [http://www.dailynews.co.th/economic/505832]

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!