สื่อการสอน

ร้อยกรองปริศนา ปริศนาคำทายในรูปแบบร้อยกรอง

จุดประสงค์
๑. เพื่อฝึกทักษะการฟัง
๒. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ
๓. เพื่อฝึกทักษะการเขียนคําและเขียนบทร้อยกรอง
๔. เพื่อฝึกทักษะการพูด
๕. เพื่อให้ผ้เู้รียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง

ผู้เขียน อ.พรรณี จันทร์ณรงค์
ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดาวน์โหลด : ร้อยกรองปริศนา 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!