หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน ร้อยกรองปริศน...

  ร้อยกรองปริศนา ปริศนาคำทายในรูปแบบร้อยกรอง

  6532
  แบ่งปัน

  จุดประสงค์
  ๑. เพื่อฝึกทักษะการฟัง
  ๒. เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ
  ๓. เพื่อฝึกทักษะการเขียนคําและเขียนบทร้อยกรอง
  ๔. เพื่อฝึกทักษะการพูด
  ๕. เพื่อให้ผ้เู้รียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านและเขียนบทร้อยกรอง

  ผู้เขียน อ.พรรณี จันทร์ณรงค์
  ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  ดาวน์โหลด : ร้อยกรองปริศนา 

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-