หน้าแรก ข่าวการศึกษา สมรรถนะการศึก...

  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)

  211
  แบ่งปัน

  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)

  1460-imageกสารฉบับนี้เป็นรายงานสถิติเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ และเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
  บทที่ 1  บทนำ
  – 
  ที่มาและความสำคัญ
  – ขอบเขตของข้อมูล
  – การนำเสนอข้อมูล
  – การจัดอันดับของ IMD 
   
  บทที่ 2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
  ความสามารถหรือสมรรถนะในการแข่งขันในภาพรวม พ.ศ. 2558
  – ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยหลัก
  – ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยย่อย  
   
  บทที่ 3  ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
  – ตัวชี้วัดด้านการศึกษาตามกรอบการประเมินจัดอันดับของ IMD
  – ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   
  บทที่ 4  สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
  บรรณานุกรม

  ที่มาของข้อมูล

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Book&file=view&itemId=1460

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=