หน้าแรก รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=