หน้าแรก ข่าวการศึกษา รางกฎหมายปฏิ...

  รางกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ตามขอเสนอของผูตรวจการแผนดิน

  313
  แบ่งปัน

  ไหนๆก็มีการแชร์ข้อมูลการปฏิรูปการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการปฏิรูปกันมากมายแล้ว แอดมินเลยนำข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด มาให้ดูกันเลยดีกว่า

  1 รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
  2 รางพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. ….
  3 รางพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
  4 รางพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
  5 รางพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
  6 รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
  7 รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
  8 รางพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
  9 รางพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
  10 รางพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
  11 รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
  12 รางพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ….
  13 รางพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
  14 รางพระราชบัญญัติการพิทักษระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
  15 รางพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจาง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูอื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….

  มีทั้งหมด 410 หน้า  ลองอ่านดูตามหัวข้อทั้ง 15 ร่างดูครับ เผื่อมีประเด็นไหนถูกใจ หรือประเด็นใดเห็นแย้ง เมื่อทำประชาพิจารณ์จะได้บอกกล่าวกันได้ถูก

  หลักการ

  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

  เหตุผล

  เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติใหสอดคลอง กับพัฒนาการดานเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และองคกรภาคประชาสังคม ภายใตหลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอยางแทจริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหนวยงานที่มี ความรูความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสรางองคความรู มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอยางเปนระบบและตอเนื่อง อีกทั้งจัดใหมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเขมขนและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเปนธรรมแกบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษคุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพใหความ เปนธรรมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

  ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=