วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก รางพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-