หน้าแรก ข่าวการศึกษา แอดมิชชัน’59 ...

  แอดมิชชัน’59 มหา’ลัยไหนรับเท่าไหร่!

  1030
  แบ่งปัน

  วันนี้ (4 พ.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิดชั่น)การรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 88 แห่ง รับนักศึกษา 123,179 คน โดยจำนวนการรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดังนี้

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,834 คน
  ม.เกษตรศาสตร์ รับ 9,106 คน
  ม.ขอนแก่น รับ 2,168 คน
  ม.เชียงใหม่ รับ 2,478 คน
  ม.ทักษิณ รับ 1,628 คน
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ 873 คน
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ 2,820 คน
  ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 525 คน
  ม.ธรรมศาสตร์ รับ 4,024 คน
  ม.นครพนม รับ 293 คน
  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับ 205 คน
  ม.นเรศวร รับ 3,570 คน
  ม.บูรพา รับ 4,657 คน
  ม.พะเยา รับ 2,460 คน
  ม.มหาสารคาม รับ 2,567 คน
  ม.มหิดล รับ 1,499 คน
  ม.แม่โจ้ รับ 3,400 คน
  ม.แม่ฟ้าหลวง รับ 2,145 คน
  ม.วลัยลักษณ์ รับ 1,525 คน
  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 1,956 คน
  ม.ศิลปากร รับ 3,163 คน
  ม.สงขลานครินทร์ รับ 3,289 คน
  ม.อุบลราชธานี รับ 1,460 คน
  สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ 1,665 คน
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับ 200 คน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)กรุงเทพ รับ 825 คน
  มทร.ตะวันออก รับ 1,240 คน
  มทร.ธัญบุรี รับ 1,425 คน
  มทร.พระนคร รับ 410 คน
  มทร.รัตนโกสินทร์ รับ 455 คน
  มทร.ล้านนา รับ 1,005 คน
  มทร.ศรีวิชัย รับ 280 คน
  มทร.สุวรรณภูมิ รับ 740 คน
  มทร.อีสาน รับ 615 คน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) กาญจนบุรี รับ 210 คน
  มรภ.จันทรเกษม รับ 280 คน
  มรภ.ธนบุรี รับ 1,340 คน
  มรภ.นครสวรรค์ รับ 580 คน
  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับ 2,391 คน
  มรภ.เพชรบุรี รับ 1,080 คน
  มรภ.พระนครศรีอยุธยา รับ 785 คน
  มรภ.พิบูลสงคราม รับ 825 คน
  มรภ.มหาสารคาม รับ 1,025 คน
  มรภ.ราชนครินทร์ รับ 75 คน
  มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับ 1,740 คน
  มรภ.สวนสุนันทา รับ 1,945 คน
  ม.สวนดุสิต รับ 1,555 คน
  ม.นวมินทราธิราช รับ 35 คน
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับ 60 คน
  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับ 60 คน
  สถาบันการพลศึกษา รับ 299 คน
  ม.กรุงเทพ รับ 1,610 คน
  ม.กรุงเทพธนบุรี รับ 1,020 คน
  ม.เกริก รับ 1,715 คน
  ม.เกษมบัณฑิต รับ 2,290 คน
  ม.คริสเตียน รับ 810 คน
  ม.เจ้าพระยา รับ 400 คน
  ม.ชินวัตร รับ 340 คน
  ม.เซนต์จอห์น รับ 240 คน
  ม.ตาปี รับ 275 คน
  ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 250 คน
  ม.ธนบุรี 580 คน
  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับ945 คน
  ม.เนชั่น รับ 530 คน
  ม.นอร์ท-เชียงใหม่ รับ 1,180 คน
  ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,880 คน
  ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ รับ 100 คน
  ม.พายัพ รับ 3,590 คน
  ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับ 1,110 คน
  ม.ภาคกลาง รับ 880 คน
  ม.รังสิต รับ 4,120 คน
  ม.รัตนบัณฑิต รับ 1,350 คน
  ม.ราชธานี รับ 550 คน
  ม.เวสเทิร์น รับ 870 คน
  ม.ศรีปทุม รับ 2,565 คน
  ม.สยาม รับ 1,090 คน
  ม.หอการค้าไทย รับ 3,125 คน
  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับ 2,275 คน
  ม.หาดใหญ่ รับ 1,100 คน
  ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับ 665 คน
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับ 445 คน
  วิทยาลัยเชียงราย รับ 340 คน
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับ 120 คน
  วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก รับ 400 คน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ รับ 180 คน
  วิทยาลัยดุสิตธานี รับ 220 คน
  วิทยาลัยนครราชสีมา รับ 890 คน
  และวิทยาลัยสันตพล รับ 1,330 คน.

  ที่มา : เดลินิวส์

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=