หน้าแรก ข่าวการศึกษา คู่มือการบริห...

  คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย กศจ.

  1224
  แบ่งปัน

  เอกสารประกอบกำรประชุม VDO Conference คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

  สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. ตามหัวข้อดังนี้
  1. การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สู่ กศจ.
  2. การประชุมของ กศจ.
  3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
  4. เงินเดือน และค่าตอบแทน
  5. การย้าย
  6. การโอน
  7. การประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
  8. การพัฒนา
  9. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
  10.การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
  11.การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

  สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดภายในเล่ม และเอกสารประกอบที่ได้จัดทำไว้ ทั้งนี้มีรายละเอียดตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสาร
  1
  2
  ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิกดาวน์โหลด

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=