ข่าวการศึกษา

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

12
3

ลิ้งไฟล์ตรง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/068/6.PDF
ิ้งค์หน้าประกาศ : http://www.mratchakitcha.soc.go.th/announce.php?type=%E0%B8%872

แสดงความเห็น

แท็ก