ข่าวการศึกษา

การศึกษาไทยในสายตาครู

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นครูเนื่องในวาระวันครูแห่งชาติ เกี่ยวกับการศึกษาของไทย ได้ข้อสรุปมาหลายประเด็นและนับว่าตรงใจของครูหลายแสนคนทั่วประเทศมาก ลองดูผลสำรวจด้านล่าง แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ….

เนื่องในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู “ครู” นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาไทย เป็นผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตสำคัญของชาติต่อไป เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองต่อการศึกษาไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นครูทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อการจัดการศึกษาไทยในองค์ประกอบต่างๆ จำนวน 1,018 คน ระหว่างวันที่ 2-13 มกราคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1.”ครู” มอง “เด็กนักเรียน” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 นักเรียนไม่ค่อยสนใจการเรียนเพราะมีสิ่งยั่วยุมาก ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 86.29%
อันดับ 2 นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น เรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว 76.44%
อันดับ 3 นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัว และได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน 60.23%
2.”ครู” มอง “หลักสูตรการเรียนการสอน” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 หลักสูตรเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 77.80%
อันดับ 2 หลักสูตรควรสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน และนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ 73.06%
อันดับ 3 เนื้อหาวิชามากเกินไป ไม่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 70.85%
3. ในฐานะ “ครู” มอง “ครูไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ครูมีภาระงานมาก ทั้งงานสอนและงานประเมิน มีเวลาให้นักเรียนน้อยลง 88.90%
อันดับ 2 ครูต้องพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 79.66%
อันดับ 3 สังคมให้การยอมรับยกย่อง และให้เกียรติครูน้อยลง 70.19%

4. “ครู” มอง “โรงเรียน” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่างกัน 78.41%
อันดับ 2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 70.03%
อันดับ 3 โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน ควรเป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 64.17%

5. “ครู” มอง “กระทรวงศึกษาธิการ” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต้องใส่ใจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนนโยบายบ่อย 81.02%
อันดับ 2 ทุกฝ่ายควรช่วยดูแลครู ส่งเสริมวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของครูให้ดีขึ้น 78.86%
อันดับ 3 ควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง 72.11%

6. “ครู” มอง “การศึกษาไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
อันดับ 1 การศึกษาไทยยังต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องเร่งพัฒนา 83.78%
อันดับ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และครอบครัว ควรร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 76.54%
อันดับ 3 ควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน 75.11%.

นี่เป็นเรื่องที่ครูหลายๆคนอยากบอกไปถึงผู้ปกครอง ผู้ที่คาดหวังกับการศึกษาไทย รวมถึงหน่วยเหนือได้รับทราบ แล้วก็ได้แต่หวังว่าในการกำหนดนโยบายต่างๆ ควรฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนจริงๆไม่ใช่นักวิชาการที่ร้อยวัน พันปีไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงๆ  ไม่อย่างนั้นก็คงไม่พ้นวลีที่ว่า  คนคิดไม่ได้ทำ คนทำไม่ได้คิด”

ไฟล์แนบ : ผลสำรวจ (โพล)

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close