ข่าวน่าสนใจ

ตั้งทีมอาสา ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจาก กทม ขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน

กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลําเนา

กรมควบคุมโรค ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2. จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานักหรือ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
4.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน 60 วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % ลูบมือจนแห้ง
4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 

ตั้งทีมอาสา ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจาก กทม ขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตั้งทีมอาสาโควิด-19 สแกนทุกอำเภอ-หมู่บ้าน กักตัว 14 วันคนกรุงกลับภูมิลำเนา
สธ.ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันระดับอำเภอ-หมู่บ้าน
สธ.สั่งผวจ.จับตาคนกทม.ปริมณฑลกลับภูมิลำเนาให้กักตัว14วันดูโควิด


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close