เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย             นางมะนิตดา  แดงหยง    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่รายงาน       2561

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็น  จังหวัดขอนแก่น  จำนวนนักเรียน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เรื่อง หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test )

ผลการวิจัย พบว่า

  1. 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญาเรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.89/82.38  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80
  1. 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุญญา เรื่อง หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา  เรื่อง  หลักภาษาพาสนุก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58, σ =0.48 )

 


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close