เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน    นางสาวจินดาลักษณ์   จำรัส
ปีการศึกษา  2562

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ
1)รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบอวัยวะในร่างกายของเรา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่องระบบอวัยวะในร่างกายของเรา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ
1)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน เรื่องระบบอวัยวะในร่างกายของเรา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า t-test  การหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ(E1/E2) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบอวัยวะในร่างกายของเรา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 มีประสิทธิภาพ 84.40/86.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบอวัยวะในร่างกายของเรา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนร้อยละ 63.20 หลังเรียนร้อยละ 86.72 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close