เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผู้วิจัย      นางจุรีพร  คุริรัง

ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 4) ประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 357  คน  ได้แก่ ครู  จำนวน 59  คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  298  คน กลุ่มตัวอย่างสุ่มได้จากการเปิดตารางเครจซี่ แอนด์ มอร์แกน (มาเรียม นิลพันธุ์.  2555 :120 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie and Morgan. 1970 : 608) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินทักษะ  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล      วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป
  2.        ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า  “ PAPE  Model”  ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการและแนวคิดการออกแบบตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักวิชาการ โดยมีองค์ประกอบ  คือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  กระบวนการจัดการเรียนรู้  สาระความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  หลักการตอบสนองและ    สิ่งสนับสนุน  โดยมีส่วนประกอบดังนี้   P : Planning = การวางแผน A : Action = การปฏิบัติ       P : Participation = การมีส่วนร่วม และ  E : Evaluation = การประเมินผลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากมากที่สุด (= 4.58,    S.D. = 0.42)  ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบนี้
  3. 3.  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด       ได้มีการนำรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายในไปใช้ในการดำเนินงานให้แก่ครู     มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังผลการทดลองใช้อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.87, S.D. = 0.42) และหลังการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (= 4.46, S.D. = 0.39) ผลการเปรียบเทียบการทดลองก่อน-หลังการดำเนินการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.   การประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่าครูและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ (= 4.38, S.D. = 0.42)


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close