เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผู้ประเมิน     นางจุรีพร  คุริรัง

ปีการศึกษา       2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านบริบท              2) ประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล    วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกระบวนการ และ              4) ประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล    วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 366  คน ได้แก่ ครู 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน และนักเรียน จำนวน 292 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่  แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน  พบว่า

  1. การประเมินในด้านบริบทของโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังการดำเนินงานของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์           การประเมินที่ตั้งไว้
  2. การประเมินในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังดำเนินงานของของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้
  3. การประเมินในด้านกระบวนการของโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หลังดำเนินงานของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4. การประเมินในด้านผลผลิตของโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  หลังดำเนินงานของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close