ข่าวการศึกษา

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  

* ตัวหนังสืออาจจะมีการคาดเคลื่อนให้ดูที่รูปนะครับ

สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สําหรับวันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานําเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560  มานําเสนอ

ตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (3 21/2560) โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ข้อ 2.2 ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคําขอ ซึ่งในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง สําหรับขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง สําหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ต่อมาส่วนราชการแจ้งว่าครูบางส่วนไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมง การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา

ก.ค.ศ. พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว มีมติให้นําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตร ที่สถาบันคุรพัฒนากําหนดหรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

และกําหนดแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้

  1. ให้นําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา

หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา เช่น ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การพัฒนาประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีw เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและ วิชาชีพ มานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากําหนด หรือหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว22/2560) และ ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 (ว14/2561)

  1. การนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีw (PLC)ในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้นําชั่วโมงการพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้โดยชั่วโมงการพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพที่นํามาทดแทนต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

กรณีมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้นําชั่วโมงการพัฒนา วิชาการและวิชาชีพมารวมกับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ โดยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งแนวทางการนําชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ.

การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 2 การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 3

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close