เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ชื่องานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
ผู้วิจัย นางณัจฉรียา นนทสี
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2562
สังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 20

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
(1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 20 จำนวน 17 แผน
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และ
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกการลบจ านวนนับที่ไม่เกิน 20แบบมาตราส่วนประมาณค่า3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.69 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ย 16.76คิดเป็นร้อยละ 83.82 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบจำนวนนับไม่เกิน 20 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x=2.93  S.D.= 0.13)


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close