หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เพื่อให้การดําเนินการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อราชการ จึงให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ พร้อมทั้งดําเนินการ ดังนี้

๑. ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิม ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้วิธีการจ้างตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓

๒. ตําแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อว่างลงให้ปรับลดค่าจ้างเป็น อัตราละ ๙,๐๐๐ บาท และดําเนินการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด พร้อมทั้งรายงานตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓. กรณีที่สถานศึกษาในสังกัดมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการเลิกหรือการรวม สถานศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตําแหน่งธุรการโรงเรียนตามความจําเป็น เหมาะสม โดยยึดหลักให้มีตําแหน่งธุรการโรงเรียน ๑ คน ต่อ ๑ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนจริง เมื่อบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนตําแหน่งที่เกินจํานวนโรงเรียนดังกล่าว ให้สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย

สําหรับการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การ บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กําหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ในข้อ ๕

ทั้งนี้ การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องการจัดสรร งบประมาณแล้ว

ที่มา : สพร

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close