หนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1

1. หนังสือแจ้งจัดสรร ครั้งที่ 1/2563

2. บัญชีจัดสรร สพท. ครั้งที่ 1/2563

3. แบบรายงานข้อมูลพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close