อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลากหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์  โดยเฉพาะกับข้าราชการ  เช่น

1. การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
2. เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนักข้าราชการไทยไม่โกง
3. การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
5. ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. Project Managementสำหรับข้าราชการระดับบริหาร
7. การใช้ Microsoft Excelเพื่อการบริหารข้อมูล
8. Data Visualizaton

อบรมออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ. 2

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ
  2. มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
  4. มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่
  5. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ดังรูปนี้

อบรมออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ. 3

* สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน เช่น การพิจารณาอนุมัติสิทธิ์ให้เข้ารับการอบรม การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตในการอบรมออนไลน์ เป็นต้น

เว็บไซต์เพื่อเข้ารับการอบรม : https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp
คู่มือการฝึกอบรม : https://ocsc.chulaonline.net/DocumentDownload/UserManual2562.pdf


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close