ข่าวการศึกษา

ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย

ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย

” ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยข้อ ๑๒.๔ ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว กําหนดให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และเนื่องจากปรากฏว่ามีการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เช่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ เฉพาะคุณวุฒิระดับปริญญาตรี แต่ได้รับสมัครผู้มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศฯ หรือรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งมีคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้รับรอง ฯลฯ เป็นต้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการรับสมัครและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่กระทบต่อผู้สมัคร สอบแข่งขันฯ จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย และดําเนินการบรรจุ และแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!
Close