ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖2 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 12 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญจำนวน 4 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ดังนี้

รายละเอียด

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close