ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจําปี พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจําปี พ.ศ. 2562 ประเภทบุคคล จํานวน 462 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จํานวน 50 รางวัล รวมจํานวนทั้งสิ้น 512 รางวัล ดังนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close