ข่าวการศึกษา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT Talent ประจำโรงเรียนประชารัฐ เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนประชารัฐ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT Talent บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และชุมชน สามารถประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT ที่โครงการฯ สนับสนุนแก่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา, ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• สนใจและสามารถนำทักษะด้าน ICT เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในโรงเรียน

• พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้

• พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

• สามารถสืบค้น เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนได้

• สามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ระดับพื้นฐานแก่นักเรียน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และชุมชนได้

• สามารถเดินทางปฏิบัติงานใน “โรงเรียนประชารัฐ” ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงได้

• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ระยะเวลาสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 62

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท+ ค่าประกันสังคม 1,500 บาท

ลิ้งก์สมัคร : http://www.pracharathschool.go.th/news/detail/75236

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close