หนังสือคู่มือ

สสวท.เผยแพร่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 การนำเสนอเนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้รายชั้นปี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ แนวการจัดการเรียนรู้ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีเฉลยคำตอบของกิจกรรมในหนังสือเรียนฯ และ เฉลยคำตอบของหนังสือแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การนำกิจกรรมในคู่มือครูเล่มนี้ไปใช้ ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน

สสวท.เผยแพร่ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 2

หน้าดาวน์โหลด (สมัครสมาชิกก่อนนะครับ) : https://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/10543-5-2

วิธีดาวน์โหลด คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ จาก สสวท. ป.1-ม.6 รวมถึงรายวิชาอื่นๆด้วยนะ


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close