หนังสือคู่มือ

แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING)

ในการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561” มีเอกสารหนึ่งที่น่าสนใจคือ  แนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (SCHOOL GRADING )  ซึ่งได้เผยแพร่  ให้โรงเรียนได้นำไปประกอบในการจัดทำรายงาน เป็นสไลด์พาวเวอร์พอยต์ของท่าน ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี  สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงนำมาฝากเพื่อนครูในการนำไปเพื่อพัฒนาสถานศึกษาครับ

ไฟล์ PDF : การจัดทำ SAR แนวใหม่

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close