ข่าวการศึกษา

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 62 เข้าแข่งระดับภาคได้รับเกียรติบัตรระดับชาติ

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ได้กล่าวถึงการแข่งขันในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ไปแข่งที่เขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค เมื่อได้รับเกียรติบัตรในระดับภาค จะถือว่าเป็นเกียรติบัตรระดับชาติ โดยจะไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ ให้ถือว่าระดับภาคเป็นเป็นการแข่งขันระดับชาติเลย ตามข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จะแนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะ กันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทําราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของ การจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตา สาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบท การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัล ระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
  4. การจัดการแข่งขันใน ระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ที่ได้ระดับที่ 1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ กําหนดจัดงานเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขัน
  5. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงาน เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ดังนี้

5.1 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562
5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562
5.5 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562
5.4 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

โดยสามารถดูรายละเอียดตรงประกาศได้จาก ลิ้งก์ด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573คลิกที่นี่ 
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่ 
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่ 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิกที่นี่
2คณิตศาสตร์คลิกที่นี่
3วิทยาศาสตร์คลิกที่นี่
4นักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่
8ศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่
10ภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่
12คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่
13หุ่นยนต์คลิกที่นี่
14การงานอาชีพคลิกที่นี่
15ปฐมวัยคลิกที่นี่
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ 

ที่มา : sillapa.net

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close