ข่าวการศึกษา

ศธ.แจ้ง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด)

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดําเนินการสอบสวนในกรณีดังกล่าว และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตามเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวัง พบเห็น สิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเร่งด่วน นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ นักเรียนและนักศึกษา และ ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ขอให้รายงานศูนย์เฝ้าระวังของกระทรวงศึกษาธิการทราบ ทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 281 7173 หรือ 02 228 6340 และโทรสารหมายเลข 02 280 4272 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close