ข่าวการศึกษา

เช็กรายชื่อ โรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 4

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ ที่ 112/2562 เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งรายละเอียดดังนี้

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะจัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559 -2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้สํานักงาน

ในการนี้ สํานักงานจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre-Analysis) จากรายงานประเมินตนเอง (SAR) ที่ได้รับจากต้นสังกัด โดยจะดําเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป สํานักงานขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,945 แห่ง  ตามรายการเอกสารแนบด้านล่าง
ไฟล์รายชื่อสถานศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close