ข่าวการศึกษา

ศธ.เตรียมวางแผนจัดทำงบประมาณ 63 พร้อมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยทันการเปลี่ยนแปลง

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ว่า คณะรัฐมนตรีมีแผนปฏิบัติงานผ่านกลไกบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะนำนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภามาจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ โดยจะเริ่มต้นจากการจัดทำงบประมาณ ปี 2563 ส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณางบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะมีการอนุมัติในช่วงเดือนมกราคม 2563 ต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมยังมีการหารือถึงการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มต้นจากการวางแผนสร้างคนทุกช่วงวัยให้รองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อม ๆ กับการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบร่วมกัน รวมไปถึงการ Re-skill และ Up-skill บุคลากรที่อยู่ในระบบการศึกษา ให้มีทักษะและศักยภาพสูงขึ้น เท่าทันยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็รองรับสังคมผู้สูงอายุ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

ที่มา : ศธ.

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close