หนังสือราชการ

สพฐ.จัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2

บัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2 หนังสือ ศธ 04005/ว 606 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทําบัญชีจัดสรร ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็น ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ และขอกําชับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน โดยในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน ให้คํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นในการใช้งานเป็นสําคัญ ซึ่งในการจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรที่ไม่ได้เป็นหน่วยเบิก และหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเป็นหน่วยเบิก สามารถดําเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ตาม แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ดังนี้

๑. เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นลําดับแรก

๒. กรณีดําเนินการตาม ข้อ ๑ ไปแล้วให้เบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต

๓. กรณีดําเนินการตาม ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว มีวงเงินเหลือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสรร และเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในรายการอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น

Download
      หนังสือ ศธ 04005/ว 606 หนังสือถึง สพป. การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2
      หนังสือ ศธ 04005/ว 606 หนังสือถึง สพม. การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
      *** คลิกที่ Download เพื่อ Download File บัญชีจัดสรรรายโรง

 

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close