ข่าวการศึกษา

สุโขทัย เสวนากลไกการสร้างโอกาสทางการศึกษา “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รับมอบเงินจาก กสศ. 5.5 ล้านบาท

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบเงินทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 5.5 ล้านบาท โดยใช้กลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษา

ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมสานเสวนากลไกการสร้างโอกาสทางการศึกษา “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือติดตามช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน พร้อมทั้งฟื้นฟูเยียวยาและสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพหรือกลับเข้าศึกษาต่อจำนวน 500 คนโดยมีพื้นที่ดำเนินการเป้าหมายดำเนินการประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close