ข่าวการศึกษา

คุรุสภารับสมัครครู สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562

ดร. วัฒนาภรณ์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสหภาพวิชาชีพครูแห่งชาติมาเลเชีย (Nation Union of the Teaching Profession : NUTP) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู ในภูมิภาคอาเซีย ณ ประเทศสมาเลเซีย ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูให้สอดคล้องกับการตระหนักรู้ตามกรอบแนวคิดสากล และส่งเสริมมุมมองและประสบการณ์ทางการสอนในบริบทของต่างประเทศ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2562 โดยจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/พลศึกษา ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาในระบบของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯได้ และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น
สถานศึกษาที่ส่งครูเข้าร่วมโครงการ จะต้องรับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2562 โดยจะต้องเป็นสถานศึกษาในระบบของรัฐหรือเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และมีความพร้อมในการรับเป็นสถานศึกษาอุปถัมภ์รับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศไทย โดยต้องมีครูที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และรับผิดชอบดูแล อำนวยความสะดวกให้แก่ครูแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
ครู/สถานศึกษา ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นใบสมัคร พร้อมภาพถ่ายสถานศึกษา สถานที่พักเตรียมการรับรองครูแลกเปลี่ยน และจัดทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบรรจุคลิปวีดีโอแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษบรรจุลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ส่งไปที่สมาคม/สมาพันธ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ เพื่อเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกครูเข้าร่วมโครการต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่

คุรุสภารับสมัครครู สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close