ข่าวการศึกษา

สรรหาและคัดเลือก โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

รัฐบาลให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครู ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดให้มีโครงการ “ ครูดีในดวงใจ ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง ช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหา ทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครู และเด็กให้ทําความดีต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและกําลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน
๔. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ทําความดี

รายละเอียดทั้งหมด : โครงการครูดีในดวงใจครั้งที่ 17

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close