ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน หากทุจริตให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด รายงานผลภายใน 22 ก.ค. 62

มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04282/ว268 เรื่อง การดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน  ใจความว่า

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจุดเน้นในการดําเนินการ โครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใย เรื่อง การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และกําชับให้ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย กํากับ ดูแล และตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ และการศึกษาเป็นเรื่องพื้นฐานสําคัญ ของการพัฒนาประเทศ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กําชับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัด ดําเนินโครงการอาหารกลางวันให้มีความ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งดําเนินการ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต รายงานผลการดําเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สพฐ. แจ้งตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน หากทุจริตให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด รายงานผลภายใน 22 ก.ค. 62 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close